Protokoll nr. 5 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

onsdagen den 2 maj 2012 klockan 18.00-21.00 vid klubbhuset.

 

Närvarande:

Åke Johansson,  Per Svensson, Ingemar Bengtsson,  Sture Strömberg, Kenneth Magdesjö, Kent Berg, Ingela Somvall.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Personal.

Diskussioner pågår med arbetsförmedlingen ang. anställning till kansli och diverse arbetsuppgifter vid klubbhus och övningsområde. Tänkbart alternativ är att anlita skolungdom. Ingela kontaktar några elever. Sture undersöker ang. ersättningar vid feriearbetare hos kommunen.

 

3. Banan.

Skötseln av banan fungerar bra. Problem med bevattningspump. Viktigt att denna blir åtgärdad snarast.

 

4. Ekonomi.

Totalt medlemsavgifter – 40.000 kr.

Sponsring + 30.000 kr.

Övriga bidrag + 20.000 kr.

 

Totalt intäckter  833.000 kr. (827.000 kr)

Kostnader          243.000 kr                      (262.000 kr)

Löner                    86.000 kr                     (106.000 kr)

 

5. Medlemmar.

Mats Nilsson och Peter Tillström har arrangerat trevlig bussresa till Araslöv med golf och festligheter. Tack Mats och Peter för initiativet och genomförande av resan!

 

Maud och Lars Lennartsson har skänkt blomvasar och blommor som pryder borden i klubbhusets servering. Tack Maud och Lasse!

 

6. Utbildning.

Gröna – kortetutbildning har startat med 4 deltagare. Utbildningen sköts av Curre Svensson och Lars-Ole Hansen.

 

7. Ungdomsverksamhet.

Curre Svensson har startat träning för ungdomar. Uppmana ungdomar du känner till att delta.

 

 

8. Golfens dag.

Per återkommer.

 

9. Övriga frågor.

  • Hemsidan.

Ingela och Fredrik har fått utbildning av Gunnar Rydin om att sköta vissa delar av hemsidan.

Gunnar vill ha in synpunker om hemsidans innehåll.

Ingela framför synpunkter som diskuterades vid dagens möte till Gunnar.

 

  • Samarbete Pinnarp Camping och Föllingen Hotell.

Kinda kommuns ”ambassadörer” kommer till Föllingen Hotell. Magnus som driver hotellet vill ha hjälp med broschyrer och information. Per ansvarar från Kinda GK.

 

  • Banker.

Åke meddelade att OEB höjer avgifter och låneräntor. Åke har förhandlat fram gynnsammare villkor för golfklubben jfr. med bankens basvillkor. Bra Åke!

 

  • Dricksvatten.

Skyltar skall placeras i klubbhuset med information om att vattnet ej är tjänligt som dricksvatten.

 

  • Nästa möte blir den 30 maj kl. 18 vid klubbhuset.

     

 

 

10. Mötet avslutades.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Sture Strömberg                                        Per Svensson