Protokoll nr. 6 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

onsdagen den 30 maj 2012 klockan 18.00-20.15 vid klubbhuset.

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson,  Sture Strömberg, Kenneth Magdesjö, Kent Berg, Ingela Somvall.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Ekonomi

    Per rapporterade från samtal med Åke att klubbens ekonomi f.n. är bra.

    Hittills under året har klubben haft 127 greenfeegäster. ( 2010-80, 2011-107).

 

3. Personal.

    Julia Borggren har anställts under tiden 25 juni – 27 juli. Arbetstid kl. 10 – 15.

    Julia skall arbeta i kansli, sköta klubbhus m.m.

 

Tommy Karlsson har arbetstränat som banarbetare under 3 veckor. Tommy är anställd på heltid under tiden      28 maj – 28 september 2012. Tommys arbetsuppgifter är skötsel av träningsområde, drivingrange m. fl. lämpliga arbetsuppgifter.

 

4. Banan.

    Det föreligger problem med gräsväxtligheten på greenerna, särskilt hål nr 8.

    Förbundets bankonsulent är kallad för rådgivning.

    Däremot ökar växtligheten när det gäller maskrosor! Diskuterades vad som gäller vid banan     

    när det gäller ogräsbekämpning. Per och Sture utreder om det finns några skrivna villkor.

 

Bevattning av banan tar mycket tid och resurser. Diskuterades att iordningsställa    bevattningsautomatik enligt budgetförutsättningarna. Per kollar likviditet med Åke.

 

5. Ungdomsverksamhet.

Ungdomsverksamheten vid klubben har startat bra med Curt Svensson som ledare. C:a 35     ungdomar deltar i olika grupper. Tommy Lindblom och Håkan Lennartsson hjälper Curt med träningen.

 

6.  Golfens dag.

Östergötlands golfförbund har aviserat den 16 – 17 juni som golfens dag. Kinda GK har tävlingsdag (Sotarmästarn) den 16 juni, vilket innebär att Golfens dag blir den 17 juni  kl. 11 – 15 vid Kinda.

Per, Ingemar och Sture planerar verksamheten. Ingela vidtalar representanter från damkommittén och kioskkommittén för medhjälp.

 

 

7. Klubbhuset.

    Kent meddelade att målning av huset sker efter den 2 juni. Gul och vit färg finns hemtagna.

    Diskuterades att impregnerade ytor, altan och bänkar vid tees, behöver behandlas med     

    träolja.

 

8. Frivilliga hålvärdar.

Ingemar meddelade att färre medlemmar har anmält sig som frivilliga till arbete vid banan jämfört med föregående säsong..

    Verksamheten dras igång med de medlemmar som anmält sig. (Ingemar i samarbete med      

    bankommitté  och personal).

 

9. Övriga frågor.

  • Lars Lennartsson har skänkt sin golfbil till klubben. Ett stort tack till Lars.
  • ”Tisdagsgolfen” för medlemmar med högt handikapp drar igång under augusti.
  • Banarbetarna efterlyser bättre information vid arrangemang vid banan.
  • Markägarna har anmält att bostadsfastigheten vid Björndal skall styckas av från stamfastigheten. Klubben har som sakägare fått underlag för yttrande i ärendet. Bl.a. anges servitut för befintlig dricksvattenkälla med vattenledning som passerar hål nr 1 samt avloppsanläggning nära golfbanan.

Styrelsen anser att det behövs överenskommelse om vad som gäller vid åtgärder som drabbar banan. Ex.vis skyldighet till samråd före åtgärder.

Per har mandat att underteckna handlingen förutsatt att överenskommelse om villkor träffats.

  • Tid för nästa styrelsemöte beslutades till tisdagen den 14 augusti kl. 18 vid klubbhuset.

 

 

10. Mötet avslutades.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Sture Strömberg                                        Per Svensson