Protokoll nr. 7 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

tisdagen den 14 augusti 2012 klockan 18.00-20.15 vid klubbhuset.

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson,  Sture Strömberg, Kenneth Magdesjö, Kent Berg, Ingela Somvall, Åke Johansson.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Ekonomi.

    Åke rapporterade om det ekonomiska läget.

    Resultat -72000 kr jfr. med samma tid förra året.

    Likviditet – 60000 kr jfr.

     Kiosk omsättning 52000 kr.                  (73000 kr)

    Sponsring 138000 kr                             (110000 kr)

    Tävlingar + 3000 kr jfr.

    Medlemsavgifter – 62000 kr jfr.

     Drivingrange +4000 kr jfr.

     Greenfee 118000 kr                             (111000 kr)

 

    Totalt inkomster – 15000 kr jfr.

 

    Kostnader:

    Bränsle 60000 kr                                   (40000 kr)

    Underhåll – 4000 kr jfr.

 

    Totalt + 30000 kr jfr.

 

    Personalkostnader + 34000 kr jfr.

 

Summering: Ekonomiska läget är i någorlunda paritet med budget. I likhet med majoriteten   av golfklubbar i landet är det ingen tillväxt när det gäller medlemsintäkterna.

För att förbättra likviditeten under vinterhalvåret skall medlemmarna påminnas om  möjlighet att betala 2013-års medlemsavgifter senast 30 september 2012.(Seniorer 2950 kr).

Huvudfrågor nästa möte: Medlemsvård, utbildning, ungdomsverksamhet, kommittéverksamheter.

 

3. Personal.

Tack vare bra samarbete mellan personalen och bra inställning till arbetsuppgifterna är   banan i mycket bra skick. Styrelsens uppfattning är att med klubbens förutsättningar ge bästa villkor för att behålla personalen. Möjligheter till utbildning av banarbetarna under vintern utredes.

 

4. Övriga frågor.

    4:1. Greenfeeavgifter.

    Alternativ på lägre greenfeeavgifter under slutet av säsongen diskuterades. Beslutades att                

    Åke och Ingemar har mandat att besluta i frågan med avsikt att gälla fr.o.m. 1 september    

    2012 och året ut.

 

    4:2. Utbildning gröna kortet.

    Styrelsens målsättning är att ytterligare en gröna-kortet utbildning skall genomföras under   

    2012. Kostnad 2000 kr som inkluderar medlemsavgift för resten av 2012.

 

    4:3. Medlemmar med hcp 36+.

    Många medlemmar med högre handikapp efterlyser träningsmöjlighet med instruktörer      

    liknande förra året.  Per vidtalar Curre i frågan. Ingela kontaktar Mats samt

    lägger ut information på anslagstavlan och hemsidan när beslut tagits.

 

    4:4. Ungdomsträning.

    Ungdomsträning återstartar omgående. Curre vidtalas av Per.

 

   10:6. Hole in one.

    Medlemmar har frågat om vad som gäller när man gjort hole-in-one. Klubben har i                         

    dagsläget ingen rutin för detta. Spelaren kan via nätet och Sv. golfförbundets   

    hemsida rapportera om hole-in-one. Markör skall anges. Spelaren blir sedan inbjuden till

    tävlingar på flera platser i landet, där andra spelare som gjort hole-in-one deltar.

 

    Beslutades att Kenneth utreder om egen rutin inom klubben genom att jämföra med andra    

    klubbar beträffande hole-in-one och klubbmästerskap.

 

    4:5. Hundar på banan.

    Det är tillåtet att ta med hundar ut på banan förutsatt att dessa hålls i koppel. Givetvis är

    man skyldig att ta upp eventuell avföring!

    Sture ordnar med anslag i klubbhuset.

 

    4:6. Kommittégolftävling.

    Önskemål har framförts från kommittémedlemmar om att genomföra tävling mellan     

    kommittéerna som tidigare år. Det är upp till tävlingskommittén att besluta i frågan

    med hänsyn till andra tävlingar, årstid, väder o.s.v.

 

    4:7. Allhamraskolan.

     Ingemar rapporterade att elever och personal vid Allhamraskolan kommer till banan

     (drivingrangen) den 23 augusti mellan kl. 11 – 14. Ingemar ombesörjer att drivingrangen  

     bokas och att banpersonalen informeras.

 

     4:8. Försvunna rangebollar.

      Rangebollar med logo som används vid klubbens drivingrange har hittats på ett antal

      platser långt från banan bl.a. vid Föllingens strand och vatten.

      Medlemmar uppmanas rapportera till styrelseledamot, banarbetare om man iaktar något

      misstänkt.

 

      4:9. Tid för nästa möte beslutades till torsdagen den 30 augusti kl. 18 vid klubbhuset.

 

 

5. Mötet avslutades.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Sture Strömberg                                        Per Svensson