Protokoll nr. 8 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

torsdagen den 30 augusti 2012 klockan 18.00-20.30 vid klubbhuset.

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson,  Sture Strömberg, Kent Berg, Ingela Somvall, Åke Johansson.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Utbildning, ungdomsverksamhet.

Ny kurs i ”gröna kortet” startar inom kort. Det finns plats för flera deltagare.

Kursledare är Curre Svensson och Lars-Ole Hansen.

 

Ungdomsverksamheten börjar den 3-4 september kl. 18. Huvudansvarig Curre Svensson.

 

Träning för spelare med Hcp 36+ börjar torsdagen den 6 september kl. 17.

Ett antal erfarna spelare deltar som instruktörer.

Annons i KP

 

4. Greenfeeavgifter.

Beslutades att annonsera i Corren,  på hemsidan samt anslagstavlan om sänkt greefeeavgift till 150:- fr.o.m. 10 september och året ut.

Info om gröna kortetutbildning, ungdomsträning, samt träning för 36+ skall in på hemsidan och anslagstavlan.

 

5. Uppföljning av styrelsens uppsatta mål. Summering av Per Svensson.

Ekonomi: Kontakter med kommunledning om möjlighet till lån med förskjuten amortering har genomförts, hittills utan resultat.

Likviditet: Åtgärder för att förbättra klubbens likviditet har genomförts. Vinterhalvåret kräver fortfarande särskild bevakning.

Gamla lån: Gamla lån kommer att slutamorteras under 2013.

Sponsorer: Arbetet med att öka intresset för sponsring har gett bra resultat.

 

Personal: Ny satsning på säsongsantälld personal har givit mycket bra resultat. Utbildning för personalen i banskötsel har påbörjats.

 

Banstatus: Bättre ”ordning och reda” har uppnåtts. Hög kvalitté på banan medför att färre negativa synpunkter kommer in.

Arbete med förbättring av tees och greener är viktig prioritering.

 

Trivsel: Arrangemang med flera aktiviteter kan förbättras. Viktigt att flera medlemmar tar ansvar och hjälper till. I syfte att öka trivseln kommer ett möte att anordnas med kommittéledamöter m. fl.

 

Tävlingsverksamheten fungerar bra med flera upplägg på tävlingsformer.

 

Utbildning: Rekrytering av nya medlemmar genom utbildning är en kärnfråga. Flera kursdeltagare är önskvärt. På sikt krävs flera som kan vara utbildningsledare.

 

Ungdomsverksamhet: Ungdomsverksamheten har ökat. Totalt c:a 35 deltagare.

 

6.Ekonomi.

Åke kompletterade information från föregående möte:

Personalkostnaderna har ökat med 50000:- över budget som är 75000:- över 2011 års nivå.

Intäkterna har ej följt kostnadsutvecklingen. Detta innebär att likviditeten blir ansträngd under hösten/vintern. Årets resultat pekar på att bli negativt, vilket är budgeterat.

Åke aviserade att klubbens likviditet blir negativ i slutet av året om ingenting görs.

Styrelsen beslutade att Åke har mandat att hos Danske Bank ta upp lån på 75000 kr för att lösa likviditetsfrågan.

Se även pkt 9 nedan.

 

Summering:

Ekonomi        Försämrat resultat vilket delvis är budgeterat.

Personal:        Ökade kostnader utöver budget.

Banstatus:       Förbättring

Trivsel:           Minskat.

 

7. Ekonomiskt årsmöte.

Ekonomiskt årsmöte kommer att hållas under första halvan av november, troligen vid klubbhuset.

 

8. Möte kommittéledamöter m. fl.

Möte med kommittéledamöter m.fl. ordnas måndagen den 17 september kl. 18 vid klubbhuset. Personer ur styrelsen gavs i uppdrag att kontakta kommittéerna.

Ingemar ordnar med förtäring. Per ombesörjer skrivelse till mötet. Åke ordnar med projektor.

 

9 Utskick medlemsavgifter.

Åke, Kent och Ingemar ordnar med utskick till medlemmar som förbetalt medlemsavgift vid föregående årsskifte. Den nya avgiften för 2013 skall vara inbetald senast 30 september för att erhålla lägre avgift.

 

10. Styrelsemöte.

Tid för nästa styrelsemöte beslutades till måndagen den 1 oktober kl. 18 vid klubbhuset.

 

11. Mötet avslutades.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Sture Strömberg                                        Per Svensson