Protokoll nr. 9 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

måndagen den 1 oktober 2012 klockan 18.00-21.00 vid klubbhuset.

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson, Kent Berg, Ingela Somvall, Åke Johansson, Kenneth Magdesjö

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Kommittémötet 17/9

På mötet den 17/9 presenterade Per styrelsens prioriteringar för 2012

– Ekonomi

– Personal

– Banstatus

– Trivsel

– Utveckling

Frågor om hur kommittéerna ska fungera, hur vi ska få nya medlemmar och hur vi ska få till en bra fungerande ungdomsverksamhet diskuterades. Diskussionen kommer att fortsätta då vi i dagsläget inte tagit något beslut.

 

4. Ekonomi

Utfallsprognos till årets slut är -130.000 kr, budgeterat för 2012 är -90.000 kr. Detaljerad redovisning sker på det ekonomiska årsmötet.

 

5. Ekonomiskt årsmöte

Det ekonomiska årsmötet är den 15 november kl 19.00 i Sparbankens lokaler. Kallelse kommer att annonseras i Kinda-Posten, Corren och på hemsidan.

 

6. Styrelsemöte.

Tid för nästa styrelsemöte beslutades till måndagen den 15 oktober kl. 18 i kommunhuset.

 

7. Mötet avslutades.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Ingela Somvall                                           Per Svensson