Protokoll nr. 10 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

måndagen den 15 oktober 2012 klockan 18.00-21.30 vid klubbhuset.

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson, Kent Berg, Ingela Somvall, Åke Johansson, Kenneth Magdesjö, Sture Strömberg.

Från tävlingskommittén: Mats Nilsson, Mårten Nilsson, Peter Tillström. (§1-3).

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Tävlingskommittén.

Per framförde klubbens tack till tävlingskommittén för bra arbete under ett antal år, vilket medfört bra intäkter för klubben.

Nuvarande ledamöter i tävlingskommittén har aviserat att avgå till kommande säsong. Dock är man villig att lära upp nya ledamöter.

Nya ledamöter bör vara utsedda senast vid nyåret för att under januari 2013 vara med och upprätta tävlingsprogram för kommande säsong.

 

Betonades att nya ledamöter bör utbildas i GIT och golfregler, gärna i golfförbundets regi.

 

4. Personal.

Rutiner för tidredovisning av de anställda diskuterades.

 

Per informerade om kontakter med Sv. golfförbundet angående fortsatt utbildning i banskötsel för Fredrik Borg. Diskussioner pågår även med arbetsförmedlingen om ersättningar vid utbildningen.

 

5. Budgetförslag för år 2013.

Förslag till budget för år 2013, att presentera vid ekonomiska årsmötet den 15 november 2012, togs fram under kvällen. Mål är 0-resultat eller bättre.

 

6. PM för utskick.

Per redovisade förslag till PM för utskick till medlemmarna. Förslaget godtogs av styrelsen.

 

7. PM till kommunstyrelsen.

Per redovisade förslag till PM till kommunstyrelsen där han beskriver klubbens verksamhet, senast gjorda investeringar, marknadsföring av Kinda kommun mm. I PM-et föreslås en dialog mellan klubben och kommunen om stöd för en långsiktig verksamhet i klubben. Förslaget godtogs av styrelsen.

 

 

 

8. Övriga frågor.

– Annonsering av det ekonomiska mötet skall ske den 25 oktober och ev. även den 10 november beroende på kostnad.

 

– Tid för nästa möte beslutades till den 12 november kl. 18 vid kommunhuset.

 

 

 

 

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Sture Strömberg                                        Per Svensson