Protokoll nr. 12 från Ekonomiskt årsmöte i Kinda Golfklubb

den 15 november 2012 vid Kinda/Ydre Sparbank kl. 19.00 – 20.30.

 

Närvarande: C:a 25 medlemmar i klubben.

 

 

1. Mötet öppnas.

Per Svensson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

2. Mötets utlysning.

Utlysning av mötet godkändes av mötesdeltagarna.

 

3. Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes av mötesdeltagarna.

 

4. Ordförande och sekreterare för mötet.

Per Svensson valdes till ordförande för mötet. Sture Strömberg valdes till sekreterare.

 

5. Protokolljusterare/rösträknare.

Till att utöver ordförande justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Ketty och Hans-Gösta Andersson.

 

6. Ekonomiskt utfall för 2011. Förslag till budget för 2012.

Åke Johansson redovisade och kommenterade sammanställning av årets ekonomiska utfall till dagens datum, samt prognos för verksamhetsårets resultat. Åke redovisade även jämförelse med 2011 års utfall. Åke redovisade även styrelsens förslag till budget för år 2013. Kontakta kassören Åke Johansson om du vill ha mera information.

 

7. Avgifter för år 2013.

Per redovisade styrelsens förslag till avgifter för 2013. Se bilaga nr. 1.

Beslut togs om att godkänna styrelsens förslag till avgifter för 2013.

 

8. Budget 2013.

Styrelsens förslag till budget för år 2013 godkändes av mötesdeltagarna.

 

.9. Planerade åtgärder och aktiviteter under 2013.

  • Per Svensson och Åke Johansson hade inför mötet tecknat ner förslag på åtgärder och aktiviteter. Betonades vikten av att aktivera flera medlemmar i klubben för att få till en ökad trivsel. Pers och Åkes förslag bifogas protokollet, bilaga nr. 2 och 3.

 

 

 

 

 

10. Övriga frågor.

  • Medlemmar med lågt handikapp uppmanas till att vid lagtävlingar i större omfattning bjuda in spelare med högre handikapp. Detta kan medverka till att flera anmäler sig till tävlingarna.
  • Uppmanades till att åldern för spelare som spelar från röd tee sänks till 70 år (f.n. 75 år vid gubbagolfen).

Styrelsen utreder om vad som gäller ang. rätt att välja att spela från gul eller röd tee vid tävlingar.

  • Framfördes förslag om att klubben ordnar med fadder till nyutbildade medlemmar. Detta kan medföra att flera fortsätter att spela golf efter utbildningen.

 

11. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

Vid protokollet                                         

 

Sture Strömberg                                        

 

Justeras

 

Per Svensson

 

 

Ketty Andersson                                        Hans-Gösta Andersson