Protokoll nr. 1 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

söndagen den 3 februari 2013 klockan 15.00-18.30 vid Roths Snickeri AB, Storgatan Kisa.

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson, Ingela Somvall, Åke Johansson, Sture Strömberg, Kenneth Magdesjö, Kent Berg.

Från banarbetarna: Fredrik Borg.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Personal.

Per har kontaktat arbetsförmedlingen och Samhall angående anställning av Tommy Karlsson.

Under högsäsong behövs tre banarbetare.

Tidpunkt för när banarbetarna skall börja avgörs vid kommande styrelsemöte.

 

4. Banan, maskiner.

Fredrik presenterade ny skötselplan för golfbanan. Fredrik hade även tagit in offerter på förbrukningsmaterial. Den nya skötselplanen innebär inga väsentliga kostnadsökningar.

För att förbättra statusen på greenerna föreslogs att en ny spruta för behandlingsmedel införskaffas. Kostnaden är 11000 kr + moms.

Styrelsen godkänner ny skötselplan samt inköp av ny spruta.

 

Maskiner: Fredrik presenterade analys av maskinstatusen för respektive maskin, totalt 12 maskiner. Konstaterades  att 5 maskiner måste hållas i användbart skick.

Fredrik gavs i uppdrag att upprätta kostnadskalkyl för respektive maskin (5 maskiner).

Maskinerna skall vara fria från oljeläckage samt säkerhetsutrustningar skall vara fungerande, inkl. bromsar.

Fredrik ombesörjer att knivar till klippaggregaten blir inlämnade för slipning inför kommande säsong.

Konstaterades att bollplockaren är i dåligt skick och har åtgärdats provisoriskt.

 

Åke tar upp diskussion med försäkringsbolaget ang. försäkringar på maskinerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ekonomi.

Inkomna medlemsavgifter för 2013 var vid årsskiftet 261000 kr. Klubbens likviditet blir ansträngd under första halvåret 2013. Det är nödvändigt att skjuta så mycket kostnader som möjligt på framtiden.

 

Resultatet för 2012 blev -134474 kr. Budget för 2013 redovisar ett positivt resultat på 15000 kr, alltså en förbättring med 150000 kr.

 

Bokslut för 2012 redovisades av kassören samt skrevs under av styrelsen.

 

 

6. Kommande möten.

Tid för nästa styrelsemöte beslutades till den 12 februari 2013 kl. 18 vid Lions lokal i Kisa.

 

 

Tid för årsmöte beslutades till söndagen den 17 mars kl. 15 vid klubbhuset, Björndal.

 

 

7. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Sture Strömberg                                        Per Svensson