Kallelse till Årsmöte

   för Kinda Golfklubb

    Söndag den 17 mars 2013.

    Plats: Klubbhuset Björndal.

    Tid: Kl. 15.00.

 

Dagordning

 

1. Mötets öppnande, fastställande av röstlängd

 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

3. Fastställande av föredragningslista

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningar för verksamhetsåret 2012.

7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. – Val av klubbens ordförande, för en tid av ett år.

– Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

– Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.

– Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.

– Val av valberedning för en tid av ett år.

 

10. Behandling av motioner som inkommit minst 10 dagar före mötet.

 

11. Information om klubbens framtida verksamhet

 

12. Övriga frågor.

 

13. Mötets avslutande

Rösträtt på årsmötet har medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller minst 15 år. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas på annan. Medlem som ej har rösträtt, äger yttrande och förslagsrätt.

Ev. motioner måste ha inkommit till styrelsen minst 10 dagar före mötet.

Övriga handlingar inför Årsmötet såsom verksamhets- och förvaltningsberättelser samt bokslut för 2012 finns tillgängliga att läsa hos Grahns bilar (Åke) från den 4 mars.

Fika och lotteri på mötet.