Protokoll nr. 2 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

tisdagen den 12 februari 2013 klockan 18.00-20.00 vid Lions lokal, Kisa.

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson,  Åke Johansson, Sture Strömberg, Kent Berg.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Personal.

Per rapporterade att diskussioner pågår med tre banarbetare.

Anställningstiden kommer att variera. Två banarbetare anlitas i början och slutet av säsongen.

 

4. Banan, maskiner.

Anders Lennartsson har åtagit sig att se över brandskyddsutrustning på maskiner och byggnader.

Dokumentation, skyltningar m.m. ses över.

 

5. Ekonomi.

Diskuterades att ”prata med” flera banker på orten kreditgivning under vissa perioder under året för att lösa likviditet.

 

6. Övriga frågor.

Diskuterades åtgärder för att öka klubbmedlemmarnas engagemang.

Beslutades att göra ett utskick till klubbmedlemmarna före årsmötet med information om olika aktiviteter. Per upprättar underlag.

 

7. Nästa möte.

Tid för nästa möte beslutades till tisdagen den26 februari kl. 18 vid Lions lokal i Kisa.

 

 

8. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Sture Strömberg                                        Per Svensson