Protokoll nr. 3 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Måndagen den 8 april 2013 klockan 18.00-20.00 i klubbhuset Björndal

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson 18.00-19.00,  Åke Johansson, Ingela Somvall, Kent Berg.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Konstituering

Årsmöte har ägt rum och styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Ordförande: Per Svensson

Vice ordförande: Ingemar Bengtsson

Kassör: Åke Johansson

Sekreterare: Ingela Somvall

Ledamot: Kent Berg

Suppleanter: Kenneth Magdesjö och Mats Nilsson

 

Beslutades att Per Svensson och Åke Johansson, var och en för sig, har rätt att teckna firman för Kinda GK

 

4. Personal.

Under säsongen kommer tre banarbetare att anställas, Fredrik Borg, Tommy Karlsson och Peter Tillström. Anställningstiden kommer för dessa tre att variera .

 

5. Banan, maskiner.

Diskuterade maskinparken. Vi jobbar vidare med hur vi kan få ned kostnader för reparationer och underhåll.

 

6. Ekonomi.

Åke informerar om att medlemsavgifterna inte har kommit in i samma takt som tidigare år men det beror kanske en del på att säsongen inte kommit igång ännu.

Ingemar rapporterar att sponsringen rullar på och där ligger vi i fas nu.

Sponsorgolf är bokad till fredagen den 17 maj.

Beslutades att greenfeeavgiften sänks från 220:- till 200:- för kommande säsong.

 

7. Övriga frågor.

– Säsongsstart

Vi hoppas att vintern ger med sig och planerar för städdag den 20/4 med en scrambletävling efteråt. Vi börjar kl 09.00, ta gärna med krattor etc till städningen.

 

Nybörjarkurser och fortsättningskurser startar v 19. Intresseanmälan görs via mail info@kindagk.se eller på anslagstavlan i klubbhuset. Ange då om du vill gå nybörjarkurs eller fortsättningskurs och om du vill gå dag- eller kvällstid.

Golfhelgen som var tänkt 20-21 april flyttas till 4-5 maj. Då är det tävling den 4:e och lite andra aktiviteter den 5/5, se hemsidan för ytterligare information om dessa aktiviteter.

 

Övriga aktiviteter under året är damgolfen på måndagar, torsdagsgolfen och seniorgolfen. Information och spelschema för dessa aktiviteter läggs ut på hemsidan och anslås i klubbhuset.

 

Ingemar har fått förfrågan från Patrik Wärnehall om vi kan bistå med golfinstruktioner för kommunens sommarläger för ungdomar den 16-17 juni. Vi ställer oss positiva till detta och Ingemar kontaktar Patrik för vidare diskussioner.

 

7. Nästa möte.

Tid för nästa möte beslutas senare.

 

8. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Ingela Somvall                                           Per Svensson