Protokoll nr. 6 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Onsdagen den 12 juni 2013 klockan 18.00-20.30 i klubbhuset Björndal

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson,  Ingela Somvall, Mats Nilsson

Banarbetare Fredrik Borg och Peter Tillström §3-5

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Banan

Fredrik och Peter informerar om läget på banan. Den är i förhållandevis bra skick men en del problematik finns. Punkter som diskuterades

– rutiner för bollplockning på helgerna – tar upp det i bankommittén

– problem med bevattningen, framför allt på 5:ans green där en kran gått sönder – Fredrik och   Peter får i uppdrag att skaffa fram material som behövs för att åtgärda problemet

– arbetskläder – styrelsen återkommer i frågan

– saknas folk i bankommittén- förslag mottages tacksamt

 

4. Personal

Semesterplaneringen för sommaren gör Tommy, Fredrik och Peter upp sinsemellan.

Inga sommarjobbare tas in.

 

5. Klubbhuset

Färg finns, huset ska tvättas och målas. Vi efterlyser någon som kan driva detta.

Ang vattnet i huset jobbar vi vidare med frågan.

 

6. Ekonomi

Åke redovisar det ekonomiska läget just nu. Det som ligger på minussidan mot förra året vid den här tiden är medlemsavgifterna -49.000:-

Totalt har vi minskat kostnaderna med ca 60.000:-

Prognosen för resultatet i år är +25.000:-

Det stora problemet är hur vi ska stärka vår likviditet. Vi diskuterade olika lång- och kortsiktiga lösningar. Åke får uppdraget att ansöka om att höja checkkrediten med 200.000:- och att han får fullmakt att skriva under erforderliga handlingar.

 

7. Marknadsprojekt med ALMI och Öststam

Per informerar om projektet som handlar om att analysera golfen i Östergötland. Vi beslutar att tacka ja till att vara med i detta. Det kommer att innebära en del jobb med att ta fram uppgifter etc som de kommer behöva för analysen.

 

8. Nästa möte.

Vi bestämde inte något nytt datum.

 

8. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Ingela Somvall                                           Per Svensson