Protokoll nr. 7 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Tisdagen den 3 september 2013 klockan 18.00-20.30 i klubbhuset Björndal

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingela Somvall, Mats Nilsson, Kent Berg, Kenneth Magdesjö, Åke Johansson

Banarbetare: Fredrik Borg och Peter Tillström

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi

Åke redovisar det ekonomiska läget just nu. Det som ligger på minussidan mot förra året vid den här tiden är medlemsavgifterna -49.000:-

Prognosen för resultatet i år är +55.000:-

Det stora problemet är hur vi ska stärka vår likviditet. På förra mötet diskuterade vi olika lång- och kortsiktiga lösningar. Vi fortsatte den diskussionen idag och vi kommer att fortsätta med det under hösten. Detta kommer att redovisas på det ekonomiska årsmötet i november.

 

4. Banan

Fredrik och Peter informerar om läget på banan. Den är i bra skick. Det har lagts ut mattor på en del tee (tvåan, fyran, sjuan och åttan). Peter och Fredrik tar tillsammans med bankommittén fram ett förslag på hur tee:na ska/kan se ut framöver.

Bunkrar och bevattningen diskuterades.

Banarbetarna framför en önskan om städdag även på hösten, bl a för att räfsa löv.

All bokning av banan, t ex företagsgolf etc görs hos banarbetarna. Ring Fredrik eller Peter!

Vi diskuterade om det ska vara startförbud vid t ex damgolfen, torsdagsgolfen, gubbagolfen etc. Det finns inget beslut om vad som gäller där utan man gör sina ”egna regler”. Vi återkommer med beslut om detta.

 

5. Personal

Inga punkter att ta upp idag.

 

6. Klubbhuset

Vi efterlyses fortfarande någon som vill driva målningen av huset. Färg finns!

 

7. Nästa möte.

Måndagen den 9 september kl 18.00 i klubbhuset.

 

8. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

Vid pennan                                                Justeras

Ingela Somvall                                           Per Svensson