Protokoll nr. 8 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00-20.30 i klubbhuset Björndal

Närvarande:

Per Svensson, Ingela Somvall, Mats Nilsson, Kent Berg, Åke Johansson

Banarbetare: Fredrik Borg och Peter Tillström

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi

Åke informerar om ekonomin. 

– Tävlingarna har givit god inkomst den här säsongen

– Rangen  och kiosken ligger på samma nivå som förra året

– Greenfee är ca 8.000:- mindre än förra året

Det ekonomiska årsmötet planeras till v 43 (21-25 oktober).

Medlemsantalet är 296 st f n. Vi fortsatte diskussion från förra mötet med hur vi lång- och kortsiktigt ska lösa likviditets-problemet

Förslag som diskuterades:

– Medlemsavgifternas utformning

– Ungdomsverksamheten

– Utveckling av tävlingarna, sommartävlingar

– Företagsevent

– Arrangemang under semesterperioden

– Utöka kursverksamheten

– Kiosk

– Hemsidan

– Reklamfolder

 

4. Banan

Diskuterade maskinparken inför kommande säsong. Ny greenklippare behövs.

 

5. Nästa möte.

Måndagen den 23 september kl 18.00 i klubbhuset.

 

6. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

Vid pennan                                                Justeras

Ingela Somvall                                           Per Svensson