Protokoll nr. 9 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Måndagen den 23 september 2013 klockan 18.00-20.30 i klubbhuset Björndal

Närvarande:

Per Svensson, Ingela Somvall, Åke Johansson

Banarbetare: Fredrik Borg och Peter Tillström

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi

Vi fortsatte att diskutera föregående protokolls förslag. Beslutades att erbjuda fri greenfee v 41 och 42 tis-tors, anmälan görs i separat gästbok. Beslutades också att erbjuda medlemskap för en avgift på 3 500:- resten av säsongen 2013 + säsongen 2014 fr o m dags dato.

Övriga förslag redovisas på det ekonomiska årsmötet som vi bestämde till den 14/11 kl 19.00 i klubbhuset. Kallelse med dagordning och förslag om årsavgiften för medlemskap läggs ut på hemsidan 3 veckor innan mötet. Annonsering av mötet sker lördagen den 19/10 i Kinda-Posten och Corren.

 

4. Banan

Diskuterade olika alternativ för inköp av en ny greenklippare. Förslagen redovisas på ekonomiska årsmötet.

 

5. Utbildning/kurser

Styrelsen beslutar att utse Fredrik Olsson som ansvarig för ungdomsverksamheten för säsongen 2014. Tanken är att det ska vara två grupper och att man ska få testa på 2-3 ggr innan avgift tas ut. Fredrik Olsson och Fredrik Borg har tillsammans skissat lite på hur det kan se ut och vad som ev behöver köpas in.

 

6. Nästa möte.

Tisdagen den 8 oktober kl 18.00 i klubbhuset.

 

6. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

Vid pennan                                                Justeras

Ingela Somvall                                           Per Svensson