Protokoll nr. 10 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Tisdagen den 8 oktober 2013 klockan 18.00-20.00 i klubbhuset Björndal

Närvarande:

Per Svensson, Ingela Somvall, Åke Johansson, Ingemar Borg

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi

Diskuterade förslag till medlemsavgifter för 2014. Ingela renskriver förslaget och mailar ut till alla styrelsemedlemmar för synpunkter/ändringar.

Erbjudandet om fri Greenfee verkar slå väl ut, första dagen (idag) var det 10 st. Vi hoppas att detta genererar medlemskap inför kommande säsong!

 

4. Banan

Banan är i bra skick och Per har haft Kinda-Posten ute på besök på banan. Reportaget kommer imorgon 9/10.

 

5. Nästa möte.

Tisdagen den 5 november kl 18.00 på Värgårdsskolan (konferensrummet)

 

6. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

Vid pennan                                                Justeras

Ingela Somvall                                           Per Svensson