Protokoll nr. 11 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Tisdagen den 5 november 2013 klockan 18.00-20.30 på Värgårdsskolan

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingela Somvall, Åke Johansson, Ingemar Bengtsson, Mats Nilsson

Banarbetare: Fredrik Borg

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet. Vi börjar med att hedra minnet av Peter Tillström, som hastigt avlidit.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi

Vi går igenom budgetutfall 2013 och planerad budget för 2014 inför ekonomiska årsmötet. . Förslag till medlemsavgifter för 2014 har tagits fram. Diskuterade olika alternativ för ev inköp av nya klippare.

 

4. Banan

Det är bara att konstatera att banan håller god status (som den gjort hela sommaren).

 

5. Personal

Vi kommer att under vintern diskutera personalfrågan inför nästa säsong.

 

6. Övriga frågor

Vi har fått en förfrågan från Ladies Tour att arrangera starten för den. Vi beslutar att det kommer ske den 4 maj 2014. Mats Nilsson tar med sig detta till tävlingskommittén.

 

7. Nästa möte.

Måndagen den 18 november kl 18.00 på Värgårdsskolan (konferensrummet).

 

6. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

Vid pennan                                                Justeras

Ingela Somvall                                           Per Svensson