Protokoll nr. 12 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Måndagen den 18 november 2013 klockan 18.00-20.30 på Värgårdsskolan

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingela Somvall, Åke Johansson, Mats Nilsson, Kenneth Magdesjö, Kent Berg

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi

På det ekonomiska årsmötet fastställdes medlemsavgifterna för 2014. Vi skickar ut ett in-formationsblad till alla medlemmar med de nya medlemsavgifterna, lite tankar inför nästa säsong etc.

 

4. Banan

Vi planerar för att bygga en verkstadslokal + garage.

Diskuterar hur/vad vi kan förändra/förbättra när det gäller tees och greener.

 

5. Personal

Vi kommer att under vintern diskutera personalfrågan inför nästa säsong.

 

6. Nästa möte.

Vi bestämmer inget datum för nästa möte men vi planerar för att ha det i januari 2014.

 

7. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

Vid pennan                                                Justeras

Ingela Somvall                                           Per Svensson