Protokoll nr. 1 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Måndagen den 24 februari 2014 klockan 18.00-20.30 på Värgårdsskolan

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingela Somvall, Åke Johansson, Mats Nilsson, Kenneth Magdesjö, Ingemar Bengtsson, Fredrik Borg banarbetare

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi

Åke informerar om det ekonomiska läget. Likviditeten är f n bra. Årsresultatet för 2013 blev ungefär så som redovisades på ekonomiska årsmötet.

Ingemar och Kenneth redovisar vilka sponsorer som är klara för 2014 (99.000:-). Några till är på gång (ca 65.000).

 

4. Årsmöte

Årsmöte planeras till söndagen den 30/3 kl 17.00 i klubbhuset Björndal. Annons kommer i Corren, Kinda-Posten och på hemsidan. Eventuellt kan vi ha städdag samma dag (innan mötet) och kanske en golfrunda, information om detta kommer på hemsidan.

 

5. Banan

Diskuterar hur/vad vi kan förändra/förbättra när det gäller tees och greener.

Vi funderar lite på om vi ska sänka Greenfee-avgiften vissa dagar/klockslag i veckan. Tar med oss frågan till nästa möte.

 

6. Personal

Vi diskuterar personalfrågan inför kommande säsong. Det finns några förslag som vi tittar vidare på.

 

7. Ungdomsverksamheten

Fredrik Borg och Fredrik Ohlsson ska åka på utbildning 10/3.

 

8. Tävlingar

Mats Nilsson lämnar förslag till tävlingskalender för 2014. Vissa justeringar kommer att göras sedan läggs den ut på hemsidan. Förslagsvis kommer det också att vara ett 50-50-lotteri på varje tävling.

 

9. Nästa möte.

Tisdagen den 11 mars kl 18.00 på Värgårdsskolan.

 

 

10. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

Vid pennan                                               Justeras

Ingela Somvall                                         Per Svensson