Protokoll nr. 5 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

tisdagen den 13 maj 2014 klockan 18.30-20.15 vid klubbhuset Björndal

Närvarande:

Per Svensson, Ingela Somvall, Åke Johansson, Mats Nilsson

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi

Åke informerar om det ekonomiska läget. Det har varit en bra start på säsongen och till dags dato håller vi budget både på intäktssidan och kostnadssidan.

 

4. Övriga frågor

Lördagen den 17 maj anordnas ”Rimforsadagen” (i Rimforsa). Per Svensson kommer att representera klubben där.

– Vi kommer att ha ett medlemsmöte tisdagen den 3 juni kl 19.00 i klubbhuset och diskutera aktuella frågor såsom målning av klubbhuset m m.

– Måndagen den 26 maj kommer Värgårdsskolan att ha en ”prova-på-dag” för 22 elever kl 09.00-14.30.

 

5. Nästa möte.

Tisdagen den 3 juni kl 18.00 i klubbhuset Björndal (innan medlemsmötet).

 

6. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

Vid pennan                                               Justeras

Ingela Somvall                                         Per Svensson