Styrelsen beslutar att styrelseprotokoll inte kommer läggas ut på hemsidan längre. Vi har en stående dagordning enligt nedan:

  1. Mötets öppnande
  2. Ekonomi
  3. Personal
  4. Banan
  5. Klubbhuset
  6. Utbildning
  7. Hemsidan
  8. Övriga frågor
  9. Mötet avslutas

Har ni frågor till styrelsen som ska tas upp på styrelsemöte mailas dessa till info@kindagk.se och kommer då tas upp under punkten övriga frågor. Protokollsutdrag på beslut kan begäras (gäller medlemmar i Kinda Golfklubb).